2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca 06.01.2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak "Kütahya Muratdağı Termal Turizm Merkezi" kaplıca lanı ve kış sporları alanına ilişkin hazırlanan İlimiz, Gediz ilçesi, Muratdağı Termal Turizm Merkezi, ABÇDP-12616,1 plan işlem numaralı  2 paftadan ibaret 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, NİP-26772,1 plan işlem numaralı  5 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım ve UİP-26773,1 plan işlem numaralı 18 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 04.05.2017 tarih ve 2017-06/06 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca onaylanmıştır. Onaylanan planlar 04.07.2017-03.08.2017 tarihleri arasında 30 gün süre ile İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, askıya çıkarıldığına dair iş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.
İlan olunur.